TH-Thailand-Flag-icon (1)

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DATA CENTER VIRTUALIZATION

การสร้างระบบจำลองเสมือนข้อมูลส่วนกลางขององค์กร


data center virtualization

โซลูชั่นระบบจำลองเสมือนข้อมูลส่วนกลางขององค์กร ช่วยจัดการข้อมูลให้แอปพลิเคชัน สามารถดึงและจัดการข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้รายละเอียดทางเทคนิค วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลดิบเหล่านั้น ทำให้ทราบแนวโน้มการตลาดในอนาคตของธุรกิจคุณ