TH-Thailand-Flag-icon (1)

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DATA CENTER VIRTUALIZATION

DATA CENTER VIRTUALIZATION

การสร้างระบบจำลองเสมือนข้อมูลส่วนกลางขององค์กร


data center virtualization

โซลูชั่นระบบจำลองเสมือนข้อมูลส่วนกลางขององค์กร ช่วยจัดการข้อมูลให้แอปพลิเคชัน สามารถดึงและจัดการข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้รายละเอียดทางเทคนิค วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลดิบเหล่านั้น ทำให้ทราบแนวโน้มการตลาดในอนาคตของธุรกิจคุณ