TH-Thailand-Flag-icon (1)

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DATA BACKUP & RECOVERY

DATA BACKUP & RECOVERY

บริการสำรองข้อมูลองค์กรและกู้คืนข้อมูล


data backup recovery

ออกแบบและวางแผนระบบการจัดเก็บข้อมูลสำรองขององค์กร เพื่อรองรับทุกเหตุการณ์ เช่น เครื่องเสีย ขัดข้อง ข้อมูลอาจเกิดการสูญหายได้ สามารถทำการกู้คืนข้อมูลกลับมาได้ทันเวลา ทำให้ธุรกิจไม่เกิดการเสียหายหรือติดขัด