TH-Thailand-Flag-icon (1)

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SUPERMICRO

SUPERMICRO


ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันประมวลผล จัดเก็บข้อมูล และการวางเครือข่ายระดับองค์กร มีเทคโนโลยีกรีนคอมพิวติ้ง เซิร์ฟเวอร์และระบบจัดเก็บข้อมูลแบบประหยัดทรัพยากร (Resource-Saving) โซลูชัน 5G Edge และมีสถาปัตยกรรมแบบ Resource-Saving ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Supermicro แยก CPU และหน่วยความจำออกจากระบบย่อยอื่น ๆ สามารถรีเฟรชทรัพยากรแต่ละตัวได้อย่างอิสระช่วยให้ศูนย์ข้อมูลลดต้นทุนวงจรการรีเฟรชและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประหยัดได้ขึ้นอีกจากการใช้พลังงานและการระบายความร้อนร่วมกันรวมถึงใช้โซลูชันการทำความเย็นแบบให้อากาศไหลผ่าน (free-air cooling) ซึ่งมีสมรรถนะสูงกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า ในฐานะผู้นำด้านระบบจัดเก็บข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ NVMe แบบออลแฟลช Supermicro มีประสิทธิภาพความเร็วในการตอบสนอง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชั่น 5G ซึ่งทาง Supermicro มีความยืดหยุ่นพร้อมนำเสนอทางเลือกสำหรับแอปพลิเคชั่น การจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายความจุสูงที่ต้องการประสิทธิภาพความไวในการตอบสนองที่ดีที่สุด ระบบเหล่านี้จึงมอบความได้เปรียบด้าน time-to-value อย่างแท้จริง